. . . .

All Stories

የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አሰራር ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 አንቀጽ 7(3) መሰረት ከዚህ የሚከተለው የባለስልጣኑ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሥነ ምግባር መመሪያ ወጥቷል፡፡

የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አሰራር ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 አንቀጽ 7(3) መሰረት ከዚህ የሚከተለው የባለስልጣኑ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሥነ ምግባር መመሪያ ወጥቷል፡፡

የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አሰራር ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 አንቀጽ 7(3) መሰረት ከዚህ የሚከተለው የባለስልጣኑ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሥነ ምግባር መመሪያ ወጥቷል፡፡

የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሎችን አሰራር ለመወሰን በወጣው የሚኒስትሮች ም/ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 አንቀጽ 7(3) መሰረት ከዚህ የሚከተለው የባለስልጣኑ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሥነ ምግባር መመሪያ ወጥቷል፡፡